Skip to main content

HIEA 124 Life in Ming China (1368-1644): Films

Films on Ming Dynasty at UCSD Library (documentary and featured films)

1 Ming Dynasty 1368 1644 China History    
      1421 : the year China discovered America / a Paladin Invision production for Penguin Television in association with PBS Geisel West; Limited Use, Media Desk, Geisel Floor1 West ; FVLV 5892-1 ; AVAILABLE   VIDEO FORMATS 2004
      1421, the year China discovered America? Internet  VIDEO FORMATS 2004
      Mi cheng zhen xiang / Beijing da xue Zhongguo gu dai shi yan jiu zhong xin ; Beijing da xue li shi wen hua yan jiu suo ; Beijing wei ming dong fang wen Offsite (Annex); Offsite (Annex-Limited Use FVL) ; FVLDV 3980-1 ; AVAILABLE   VIDEO FORMATS 2005
      Zhongguo gu dai ming chen wu jiang / zhi zuo ren, Wang Yi, Yu Lingling ; zhu bian, Han Lin ; bian dao, Xiu Zhu ; Beijing da xue li shi wen hua yan jiu Offsite (Annex); Offsite (Annex-Limited Use FVL) ; FVLDV 3982-1 ; AVAILABLE   VIDEO FORMATS 2005
      Zhongguo Ming Qing shi ji / Beijing da xue li shi wen hua yan jiu suo Offsite (Annex); Offsite (Annex-Limited Use FVL) ; FVLDV 3921-1 ; AVAILABLE   VIDEO FORMATS 2005
2 Ming Dynasty 1368 1644 China History Biography    
      Zhe li shi Beijing. Da Ming huang di men / Beijing dian shi tai gong gong pin dao jie mu zhong xin zhi zuo ; Beijing dian shi tai, Beijing jing shi chuOffsite (Annex); Offsite (Annex-Limited Use FVL) ; FVLDV 8243-2 ; AVAILABLE   VIDEO FORMATS 2008
      Zhe li shi Beijing. Yi ji yu ren wu = This is Beijing. Relics site and figures / Beijing jing shi chuan mei you xian ze ren gong si chu pin Offsite (Annex); Offsite (Annex-Limited Use FVL) ; FVLDV 8241-3 ; AVAILABLE   VIDEO FORMATS 2007
3 Ming Dynasty 1368 1644 China History Drama    
      Hua pi zhi yin yang fa wang = Paint skin / Xin da bao ying ye gong si chu pin ; bian ju Hu Jinquan, Zhong Acheng ; dao yan Hu Jinquan Offsite (Annex); Offsite (Annex-Limited Use FVL) ; FVLDV 9954-1 ; AVAILABLE   VIDEO FORMATS 2010
      Long men fei jia = Flying swords of dragon gate 3D / Bo na ying ye ji tuan you xian gong si [and others] chu pin ; Dian ying gong zuo shi you xian gong Geisel West; Limited Use, Media Desk, Geisel Floor1 West ; FVLDV 11486-1 ; AVAILABLE   VIDEO FORMATS 2012
      Long men ke zhan = Dragon Inn / Lian bang ying ye you xian gong si chu pin ; chu pin ren Sha Rongfeng ; jian zhi Zhang Taoran ; bian dao Hu Jinquan Geisel West; Limited Use, Media Desk, Geisel Floor1 West ; FVLDV 8666-1 ; AVAILABLE   VIDEO FORMATS 2008
      Xia nü / Guo ji ying pian you xian gong si chu pin ; dao yan Hu Jinquan Offsite (Annex); Offsite (Annex-Limited Use FVL) ; FVLDV 9961-1 ; AVAILABLE   VIDEO FORMATS 2010
      Xia nü = A touch of zen / Guo ji ying pian you xian gong si chu pin ; chu pin ren Sha Rongfeng ; zhi pian Yang Shiqing ; bian dao Hu JinquanGeisel West; Limited Use, Media Desk, Geisel Floor1 West ; FVLDV 3294-1 ; AVAILABLE   VIDEO FORMATS 2002
4 Ming Qing Dynasties 1368 1912 Painting Chinese      
      A day on the Grand Canal with the Emperor of China, or, Surface is illusion but so is depth / written by David Hockney ; produced and directed by Phili Geisel West; Limited Use, Media Desk, Geisel Floor1 West ; FVLV 5477-1 ; AVAILABLE   VIDEO FORMATS 1988
5 Ming Taizu Emperor Of China 1328 1398      
      Wen huo / Beijing da xue gu dai shi yan jiu zhong xin, Beijing da xue li shi wen hua yan jiu suo, Beijing wei ming dong fang wen hua chuan bo you xian Offsite (Annex); Offsite (Annex-Limited Use FVL) ; FVLDV 4034-1 ; AVAILABLE   VIDEO FORMATS 2005
6 Ming Taizu Emperor Of China 1328 1398 Tomb      
      Mi cheng zhen xiang / Beijing da xue Zhongguo gu dai shi yan jiu zhong xin ; Beijing da xue li shi wen hua yan jiu suo ; Beijing wei ming dong fang wen Offsite (Annex); Offsite (Annex-Limited Use FVL) ; FVLDV 3980-1 ; AVAILABLE   VIDEO FORMATS 2005
7 Ming Tombs China      
      Ming shi san ling / Zhong yang xin wen ji lu dian ying zhi pian chang, Beijing shi san ling te qu lian he lu zhi Offsite (Annex); Offsite (Annex-Limited Use FVL) ; FVLDV 2604-1 ; AVAILABLE