Skip to Main Content

Primary and secondary sources on Committee of Concerned Asian Scholars (CCAS) Friendship Delegations: Memoirs

This is an annotated bibliography of materials for studying the CCAS delegations' trips to China in 1971 and 1972.

Books

CCAS (Committee of Concerned Asian Scholars). 1972. China! Inside the People’s Republic. New York: Bantam Books.

Joseph, William. 2013. 时间的质量:40年,一个美国人的无锡缘 Shijian de zhiliang: 40 nian, yi ge meiguo ren de wuxi yuan. [Wuxi through an American’s lens]. Translated by Lin Xu. Beijing: Foreign Language Press.

Joseph, William. 2007. 留下地震前的唐山--一个美国人拍摄的彩色照片 liuxia dizhen qian de tangshan. [Capturing Tangshan before the earthquake]. Beijing: China Nationality Photography Art Publishing House.

 

 

Chapters (in Books)

MacKinnon, Stephen. 2008. “一九七二年四月的一个凌晨与周恩来总理谈话的回忆 1972 nian 4 yue de yi ge ling chen yu Zhou Enlai zongli tanhua de huiyi 1972” [Memoir of a conversation with Premier Zhou Enlai on a night in April, 1972]. Translated by Feng Chu and Gang Chen. 冷战国际史研究 Leng zhan guo ji shi yan jiu [Cold War international history studies] 6:367–371.

Snow, Edgar, and John S. Service. 1976. "周总理对美国学者的谈话(美国关心亚洲问题学者委员会记录)”Xiang nian Zhou Enlai. Xianggang: Xianggang wan yuan tu shu gong si. http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/31334105.html.

Guo, Ying. 2003. “1971年我会见周恩来,张春桥,王洪文和陈永贵” , 老外侃中国 : 换一双眼睛看自己Lao wai kan Zhongguo: huan yi shuang yan jing kan zi ji. Beijing: Zuo jia chu ban she.

Newspapers

Shirk, Susan. 1971. “An American Girl Tours Mainland China.” Seattle Post-Intelligencer, September 12, 4.

Pickowicz, Paul. 1971. "UW Student In Peking Talks with Chou." The Capital Times (Madison). ??